תנאי שימוש

הורדת ספר

כללי

השימוש באתר שמפעילה קוויקווין בע"מ (להלן קוויקווין) הינו בכפוף לכל דין ובהתאם לתנאי השימוש ברשת, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי קוויקווין.
קוויקווין רשאית לבצע שינויים מעת לעת בהסכם זה ללא כל עדכון מראש.

שימוש בתוכן

אתר ווב אנליטיקס ישראל, המופעל ע"י קוויקווין, כולל מידע, שירותים, תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישוריות פורומים ותכנים אחרים (להלן:"התוכן"). התוכן מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות אחרות של קוויקווין או מי מטעמה.
התכנים באתר לא מהווים יעוץ משפטי כלשהו לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה ואינם באים במקום יעוץ משפטי. המידע המשפטי או המקצועי הכלול באתר איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים.

קוויקווין לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש ו/או באחריות לטעויות או לשגיאות במידע, בתוכן או בנתונים או לשינויים ועדכונים. כמו כן קוויקווין לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן ו/או הסתמכות על המידע הכלול בו. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

השימוש בתוכן הכלול באתר הינו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. אסור לשנות, לפרסם, לשדר,להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן או בחלק ממנו, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מאת קוויקווין .

אסור למשתמשים להעלות לאתר, במסגרת התגובות, או בכל דרך אחרת, תכנים מהסוגים המפורטים להלן:

  1. תכנים בעלי אופי של השמצה, הסתה, גזענות או הטרדה.
  2. תכנים שיש בהם פגיעה, העלבה, הלבנת פנים או פגיעה ברגשות ואמונות.
  3. תכנים הכוללים וירוסים או המסוגלים לגרום נזק בדרך אחרת לאתר ו/או למשתמשים בו.
  4. תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי.
  5. פגיעה בקוויקווין או ווב אנליטיקס ישראל או בגופים הקשורים אליה.

פרטיות

קוויקווין רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים. קוויקווין  רשאית לשלוח למשתמשים מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע פרסומי- בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע אחר, בהתאם לשיקוליה. בכל מקרה פרטיו האישיים של המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים.

פרסומים רשמיים של קוויקווין

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של גוף שלישי, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

הפניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

 

כללי

השימוש באתר שמפעילה קוויקווין בע"מ (להלן קוויקווין) הינו בכפוף לכל דין ובהתאם לתנאי השימוש ברשת, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי קוויקווין.
קוויקווין רשאית לבצע שינויים מעת לעת בהסכם זה ללא כל עדכון מראש.

שימוש בתוכן

אתר ווב אנליטיקס ישראל, המופעל ע"י קוויקווין, כולל מידע, שירותים, תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישוריות פורומים ותכנים אחרים (להלן:"התוכן"). התוכן מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות אחרות של קוויקווין או מי מטעמה.
התכנים באתר לא מהווים יעוץ משפטי כלשהו לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה ואינם באים במקום יעוץ משפטי. המידע המשפטי או המקצועי הכלול באתר איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים.

קוויקווין לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש ו/או באחריות לטעויות או לשגיאות במידע, בתוכן או בנתונים או לשינויים ועדכונים. כמו כן קוויקווין לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן ו/או הסתמכות על המידע הכלול בו. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

השימוש בתוכן הכלול באתר הינו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. אסור לשנות, לפרסם, לשדר,להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן או בחלק ממנו, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מאת קוויקווין .

אסור למשתמשים להעלות לאתר, במסגרת התגובות, או בכל דרך אחרת, תכנים מהסוגים המפורטים להלן:

  1. תכנים בעלי אופי של השמצה, הסתה, גזענות או הטרדה.
  2. תכנים שיש בהם פגיעה, העלבה, הלבנת פנים או פגיעה ברגשות ואמונות.
  3. תכנים הכוללים וירוסים או המסוגלים לגרום נזק בדרך אחרת לאתר ו/או למשתמשים בו.
  4. תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי.
  5. פגיעה בקוויקווין או ווב אנליטיקס ישראל או בגופים הקשורים אליה.

פרטיות

קוויקווין רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים. קוויקווין  רשאית לשלוח למשתמשים מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע פרסומי- בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע אחר, בהתאם לשיקוליה. בכל מקרה פרטיו האישיים של המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים.

פרסומים רשמיים של קוויקווין

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של גוף שלישי, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

הפניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.