Visit

הורדת ספר

ערך זה מציין את מספר הביקורים באתר. יש להבחין בהבדל בין ביקור לבין מבקר. גולש אחד יכול לבקר באתר שלכם כמה פעמים. אם הגולש ביקר שלוש פעמים ביום באתר, הערך יהיה 3. שימוש לב שערך זה תלוי בהרבה גורמים וכל מערכת אנליטיקס מחשבת אותו באופן שונה.

לחלופין ניתן להשתמש במושג Session.

תגובות

ערך זה מציין את מספר הביקורים באתר. יש להבחין בהבדל בין ביקור לבין מבקר. גולש אחד יכול לבקר באתר שלכם כמה פעמים. אם הגולש ביקר שלוש פעמים ביום באתר, הערך יהיה 3. שימוש לב שערך זה תלוי בהרבה גורמים וכל מערכת אנליטיקס מחשבת אותו באופן שונה.

לחלופין ניתן להשתמש במושג Session.