Unique Visitors

הורדת ספר

מספר המבקרים הייחודיים באתר.
מספר זה מייצג את סך הגולשים הייחודיים שנכנסו לאתר, כאשר כל גולש מזוהה בעזרת כתובת ה IP שלו, וה Cookie שנשמר במחשב, ובכך מייצרים ספירה חד ערכית, של גולשים שונים. אם גולש ספציפי ביקר באתר פעמיים במהלך החודש, הוא נחשב Unique Visitor אחד. מדד ה Unique visitors הוא מדד חשוב לבחינת "כוחו" ורמת החשיפה האמיתית של אתר.
גם כאן, כלי אנליטיקס שונים, סופרים ומזהים גולשים ייחודיים בצורה שונה.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

מספר המבקרים הייחודיים באתר.
מספר זה מייצג את סך הגולשים הייחודיים שנכנסו לאתר, כאשר כל גולש מזוהה בעזרת כתובת ה IP שלו, וה Cookie שנשמר במחשב, ובכך מייצרים ספירה חד ערכית, של גולשים שונים. אם גולש ספציפי ביקר באתר פעמיים במהלך החודש, הוא נחשב Unique Visitor אחד. מדד ה Unique visitors הוא מדד חשוב לבחינת "כוחו" ורמת החשיפה האמיתית של אתר.
גם כאן, כלי אנליטיקס שונים, סופרים ומזהים גולשים ייחודיים בצורה שונה.