Returning/Repeat Visitor

הורדת ספר

גולש שהגיע לאתר שלכם, ומערכת האנליטקיס מזהה אותו כגולש שכבר ביקר בעבר. הזיהוי מתבצע בעזרת עוגייה (Cookie) שהיא למעשה קובץ טקסטואלי קטן, המוטמן במחשבו של הגולש בביקורו הראשון באתר. בביקור השני של אותו הגולש, מערכת האנליטיקס מחפשת עוגייה זו. במידה והיא לא מוצאת הרי שמדובר במבקר חדש.

יש לזכור שכל מערכת אנליטיקס מזהה גולשים בשיטות שונות. מעבר לזה, במידה והגולש מחק את ה Cookies במחשב שלו, הוא יזוהה כמבקר חדש גם אם היה כבר באתר פעמים רבות.

יש המבחינים Repeat Visitor מ Returning Visitor כך ש Repeat מציין גולש שמגיע לאתר פעמים רבות מעבר למכסה שמוגדרת מראש, כלומר לייצר אבחנה בין גולש חוזר לגולש וותיק .

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

גולש שהגיע לאתר שלכם, ומערכת האנליטקיס מזהה אותו כגולש שכבר ביקר בעבר. הזיהוי מתבצע בעזרת עוגייה (Cookie) שהיא למעשה קובץ טקסטואלי קטן, המוטמן במחשבו של הגולש בביקורו הראשון באתר. בביקור השני של אותו הגולש, מערכת האנליטיקס מחפשת עוגייה זו. במידה והיא לא מוצאת הרי שמדובר במבקר חדש.

יש לזכור שכל מערכת אנליטיקס מזהה גולשים בשיטות שונות. מעבר לזה, במידה והגולש מחק את ה Cookies במחשב שלו, הוא יזוהה כמבקר חדש גם אם היה כבר באתר פעמים רבות.

יש המבחינים Repeat Visitor מ Returning Visitor כך ש Repeat מציין גולש שמגיע לאתר פעמים רבות מעבר למכסה שמוגדרת מראש, כלומר לייצר אבחנה בין גולש חוזר לגולש וותיק .