Pageviews

הורדת ספר

מספר הדפים שנצפו באתר. אם היום היו שלושה גולשים וכל אחד צפה בעשרה דפים, ערך זה יציג 30. יש לזכור שאם גולש צפה באותו הדף מספר פעמים, כלומר עבר לדך אחר ואז חזר – הדף ייספר שוב. על מנת להתעלם מצפיות חוזרות של אותו מבקר, ניתן להתייחס למדד Unique Pageviews.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

מספר הדפים שנצפו באתר. אם היום היו שלושה גולשים וכל אחד צפה בעשרה דפים, ערך זה יציג 30. יש לזכור שאם גולש צפה באותו הדף מספר פעמים, כלומר עבר לדך אחר ואז חזר – הדף ייספר שוב. על מנת להתעלם מצפיות חוזרות של אותו מבקר, ניתן להתייחס למדד Unique Pageviews.